Pedagog specjalny

mgr Monika Skowrońska

Godziny pracy pedagoga specjalnego

Poniedziałek: 08.40 – 12.25
Wtorek: 10.30 – 12.15
Środa: 8.45 – 9.45
Czwartek: 7.00 – 8.00/ 10.30 – 11.00
Piątek: 8.45 -9.45/ 10.30 – 11.30

Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego:

  1. Współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.
  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
  3. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
  4. Współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowywania dokumentacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
  5. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
  6. Współpraca w zależności od potrzeb z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzin.
  7. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów, ale także nauczycielom.